Предаване

До момента сайта е изграден и тестван за съотвествие с първоначалните изисквания определени в заданието. Той вече е готов да бъде предаден на клиента и да стартира неговата употреба. На този етап се предават всички данни, акаунти и пароли необходими за администрирането на уеб сайта и той става собственост на възложителя на проекта. Следва обучение за ползването на сайта и заплащането на останалата част от договорената сума за изработката на сайта.

Сайтът се счита завършен ако са изпълнени всички точки от заданието. В този момент сайтът е достъпен от всяка точка в Интернет, функционира правилно и на клиента са предадени всички данни необходими за администрирането на уеб сайта. Самото предаване става с подписването на приемо-предавателен протокол и финално заплащане за извършената услуга.