Редизайн на сайт

Чрез инструмента "редизайн на сайт", АБВ Софт Ви партнира при интеграцията на уеб сайта на Вашата фирма с цялостната Ви стратегия за развитие и растеж.

Важна част от успеха на Вашия бизнес е неговата способност да се адаптира към актуалните икономически условия, в които той оперира. Уеб сайтът е сред най-важните механизми в този процес, предоставяйки средствата за своевременна интеграция към тенденциите в бранша и обществото. От една страна причините за редизайн на сайт може да са свързани с необходимостта от промяна на бизнес целите и икономическите условия, в които се развива бизнеса:

 • Промяна в икономическата политика на компанията
 • Промяна и/или разширяване на дейността
 • Навлизане на нови пазари
 • Промяна на рекламната стратегия
От друга страна, причините за необходимостта от редизайн може да са свързани с неефективно и неправилно използване на технологиите и/или неточна графичната концепция при изработката на сегашния Ви сайт. В резултат разполагате със сайт, който не изпълнява очакванията поставени при създаването му и са на лице някои от следните нежелани ефекти:

 • Ниска посещаемост на сайта
 • Трудна навигация и затруднения за ползване от Вашите клиенти
 • Морално остарял графичен дизайн и използвани технологии
 • Примитивни възможности на сайта
 • Липса на възможност за редакции по сайта
 • Неефективна организация на информацията в сайта
 • Страниците не се показват правилно в някои от масовите уеб браузъри или се зареждат бавно
 • Неудобен или невъзможен достъп чрез мобилни устройства
В крайна сметка, всички тези обстоятелства водят до ниска икономическа ефективност на сайта и нужда от неговото модернизиране. АБВ Софт Ви предлага решение в две стъпки:

 • 1. Одит на сайт. Икономически и функционален анализ на съществуващия Ви сайт, показващ доколко той изпълнява заложените цели, каква е неговата икономическа ефективност, достатъчно ли е популярен, доколко е удобен за потребителите, както и се набелязват насоки за неговото развитие и оптимизация;
 • 2. Редизайн на сайт. Частична или пълна промяна на графичния дизайн, информацията, структурата и/или функционалните възможности на сайта. Резултатът от редизайна може да бъде изграждането на напълно нов сайт или модернизиране, което запазва всичко ценно от стария сайт, спестявайки Ви повторно плащане за работа, която вече е свършена и може да са преизползва.
Целта е една: Вашият уеб сайт да носи преки или косвени икономически ползи.